top of page

Общи условия

Общи условия за провеждане на събитие в „Рисувалница“ ЕООД

Общите условия са неизменна част от изпратената оферта за провеждане на събитие в „Рисувалница“, като същите могат да бъдат попълнени, подписани и изпратени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварително или на място, преди започване на събитието. При подписване на място в „Рисувалница“, непосредствено преди започване на събитието, всички данни, които е необходимо да бъдат попълнени в тях, ще се считат за финални според писмената комуникацията, която е водена с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по email, Viber или в официалните социални мрежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Instagram, Facebook и TikTok), като те следва да бъдат финално потвърдени до 5 работни дни преди началото на събитието.

Моля, прочетете изцяло публикуваните настоящи Общи условия, преди да ползвате услугите, предлагани от „Рисувалница“. С визуализирането на www.risuvalnitsa.com всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране отношенията между  „Рисувалница“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и клиентите, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

2.1.Като „специално събитие“ се счита събитие тип „Рожден ден“ (или друг специален повод), „Тиймбилдинг“, „Моминско парти“, „Коледно парти“ или друг тип частно парти, което е с по-дълга продължителност от обявената за стандартно събитие и за което територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заета само от съответната група.

2.2.За „стандартно събитие“ се счита събитие, публикувано в календара със събития, който се намира на сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (www.risuvalnitsa.com).

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3.1. Уеб сайтът www.risuvalnitsa.com е собственост на „Рисувалница” ЕООД, ЕИК 207310822, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Калофер № 14, ет. 2, ап. 6.

3.2. Рисувалница осъществява творческа и артистична дейност, изработка и продажба на изделия на изкуството, както и дейности, свързани с развлечения и отдих.

3.3.Личните данни, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя, както и личните данни, които Рисувалница изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от Рисувалница в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на Рисувалница и останалото действащо законодателство.

 

 1. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

4.1. Рисувалница предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за покупка на подаръчен ваучер под формата на Гифт Карта, който ваучер е валиден за срок до 6 (шест) месеца от закупуването му.

4.2. Ваучерът на Рисувалница е под формата на Гифт Карта с много гъвкави възможности - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя сума по свой избор с едно единствено условие – сумата да бъде с минимална стойност от 50 лева. Картата дава възможност и за доплащане в случаите, в които сумата, заложена в нея, е по-малка от желаната заявка, като се заплаща само разликата.

4.3. Гифт картата може да се ползва повече от веднъж, т.е. до изчерпване на сумата или до изтичане на активността на ваучера. След всяка покупка собственикът на картата може да провери колко е оставащата наличност на ваучера.

4.4. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запазил дата и час и не се е явил на заявеното събитие, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на претенции относно неговата употреба към Рисувалница, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ“

5.1.Датата на провеждане на събитието предварително се уточнява.

5.2. Началният и крайният час на събитието се уговаря между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При по-ранно започване (без промяна на крайния час на събитието) или просрочване на крайния час ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв. за всеки започнат допълнителен час (300 лв в периода 01.12.2023 – 31.12.2023 г.).

5.3. Минималният брой участници в събитието е 5, като те следва да се потвърдят до 5 работни дни преди неговото начало. При подписване на настоящите общи условия на място в „Рисувалница“ в деня на събитието минималният брой следва да бъде уточнен чрез писмена комуникация по email, Viber или в официалните социални мрежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Instagram, Facebook и TikTok), като бройката, уточнена там, ще се счита за финална, след като до събитието остават 5 работни дни. В случай че присъстващите на специалното събитие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са по-малък брой от уточнения до 5 работни дни преди началото на събитието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата, дължаща се при присъствие на предварително посочения минимален брой такива.

5.3.1. Специалните събития в „Рисувалница“ имат минимален брой присъстващи, който е посочен в офертата за тях. При по-малка бройка участници ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение.

 

ПРИМЕР: Минималният брой участници за специално събитие тип „Рожден ден“ е петима. При присъствие на трима - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи сумата, дължаща се при петима присъстващи.

 

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДНЕ НА ЧАСТНО СЪБИТИЕ БЕЗ СПЕЦИАЛНА ТЕМАТИКА И УДЪЛЖЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

6.1.При желание за запазване на цялата територия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за организиране на частно парти без специална тематика и удължена продължителност - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да запази залата за своята група срещу допълнително заплащане в размер на 200 лв. (300 лв. в периода 01.12.2023 – 31.12.2023 г.) към стандартния билет за всеки посетител за избраното събитие, като това следва да бъде писмено потвърдено до 5 работни дни преди началото на събитието чрез официалните канали за комуникация с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. При минимум 10 запазени билета - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ автоматично ще затвори избраното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ събитие за събитие тип „частно парти“, като в такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане в размер на 200 лв. (300 лв. в периода 01.12.2023 – 31.12.2023 г.) за затварянето на събитието, освен при удължаване на неговата продължителност. Възможността за удължаване на събитието на място, без предварителна координация за това, се предоставя само по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като цената за това е 200 лв. за всеки започнат допълнителен час (300лв в периода 01.12.2023 – 31.12.2023 г.).

 2. При запазване на 10 или повече билета и явяване на по-малко участници на събитието - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата, дължаща се за минимум 10 присъстващи.

 3. При по-малко от 10 запазени билета - събитието остава отворено и билети за него могат да бъдат закупени от други желаещи, освен при желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се възползва от раздел 6, точка 6.1.

 

 1. ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

7.1. В настоящата глава е уредена Програмата за лоялни клиенти, която е разработена специално за редовните ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на Рисувалница, в знак на благодарност за доверието и лоялността им.

7.2. За да се включи в Програмата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да се регистрира на Уеб сайта на Рисувалница, а регистрираните вече автоматично получават възможност да се включат в Програмата.

7.3. При включване в Програмата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава достъп до точковата система на Рисувалница, в която последният може да събира точки, които се начисляват при всяка направена поръчка, както и при всяка направена препоръка на приятел. Всеки 100 получени точки се равняват на 5лв., които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да използва като намаление от следваща поръчка, закупуване на допълнителна консумация или специални продукти, в зависимост от събраните точки и достигнатото ниво от Програмата.

7.4. Всяка нова поръчка носи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, участващ в Програмата, равностойността в точки на цената на направената поръчка, т.е. при направена поръчка за 35 лева, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 35 точки.

7.5. При всяка препоръка на приятел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, участващ в Програмата, получава 35 точки. Препоръка на приятел носи точки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако нов ВЪЗЛОЖИТЕЛ се регистрира и ползва услугите на Рисувалница и този нов ВЪЗЛОЖИТЕЛ посочи изрично, че участващият в Програмата ВЪЗЛОЖИТЕЛ е именно лицето, което е препоръчало Рисувалница.

7.6. Участниците в Програмата получават достъп до разнообразни привилегии като специални персонализирани предложения, промоции, комплименти, възможност за запазване на място с по–добра видимост и допълнителни отстъпки за бъдещите покупки, като отделните привилегии зависят от събраните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точки, респективно достигнато ниво на лоялност.

7.7. Рисувалница си запазва правото по всяко време да промени условията на Програмата, включително равностойността на събраните точки спрямо поръчка или препоръка, както и има право да прави промени по условията, точките или привилегиите на съответното ниво на лоялност.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. Рисувалница полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб сайта.

8.2. Рисувалница обработва личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ си законосъобразно и добросъвестно.

8.3. Рисувалница има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите на определени ВЪЗЛОЖИТЕЛИ в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛ разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име и репутацията на Рисувалница или други ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите на Рисувалница.

8.4. При поискване от компетентните органи на Република България, Рисувалница има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.5. Рисувалница се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормален достъп до предоставяните услуги.

8.6. Рисувалница има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребитеския профил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Рисувалница върху съдържащите се на Уеб сайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

8.7. Рисувалница си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рисувалница има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

8.8. Рисувалница си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

8.9. Рисувалница има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя потрбителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб сайта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не подпомага нерегистриран ВЪЗЛОЖИТЕЛ да получи достъп до зоните на Уеб сайта, изискващи регистрация.

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Рисувалница услуги.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Рисувалница, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Рисувалница. За да може да ползва услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда по провеждане на събитията на Рисувалница.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на Рисувалница. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на Рисувалница.

 

10.2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „Рисувалница” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Рисувалница или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Рисувалница, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка  „Рисувалница” e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на Рисувалница.

 

10.3. Правото на достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

 

10.4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Рисувалница, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на Рисувалница неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Рисувалница от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

 

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Рисувалница услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Рисувалница за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг ВЪЗЛОЖИТЕЛ, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на Рисувалница и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на Рисувалница, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Рисувалница в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви вреди, причинени на „Рисувалница“ ЕООД в резултат на виновни деяния на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3. „Рисувалница“ ЕООД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛ или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.

11.4.  Рисувалница не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта (www.risuvalnitsa.com), когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

11.5. В случай че на Уеб сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Рисувалница не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

11.6. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

 1. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на Уеб сайта (www.risuvalnitsa.com).

12.2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми Рисувалница за това. До извършване на съответната промяна от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

13.1.Забранено е внасянето на алкохол при организиране на специално събитие.

13.2.Забранено е внасянето и сервирането на алкохол при събитие, на което присъстват деца. При внасяне на торта за такова събитие - тя е необходимо да бъде със сертификат.

13.3.Събитието се счита за приключено при напускане на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от всички участващи в него. Клаузата за удължено време на събитието, описана подробно в точка 5.2. от раздел 5 и точка 6.1.1. от раздел 6, влиза в сила автоматично, ако това не е изпълнено до предварително уговорения и описан в точка 5.2., раздел 5 краен час.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Със зареждане в Уеб сайта www.risuvalnitsa.com ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.risuvalnitsa.com е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

14.2. Рисувалница може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект на предоставените услуги или характиеристика на Уеб сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на www.risuvalnitsa.com, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.risuvalnitsa.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на „Рисувалница” ЕООД www.risuvalnitsa.com и предоставяните чрез него услуги.

14.4. При приемане на настоящите Общи условия се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от „Рисувалница” ЕООД до електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез СМС или по др. подобни начини.

14.5. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.risuvalnitsa.com с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

14.6. Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

14.7. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

14.8. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уеб сайта на „Рисувалница” ЕООД – www.risuvalnitsa.com.

14.9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

bottom of page